Vedtægt

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening Jernløse

§ 1 Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening Jernløse.

Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune og arbejdsområde er den tidligere Jernløse Kommune, som omfatter Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse, Undløse, Kvanløse, Søndersted og Søstrup sogne.

 

§ 2 Foreningens formål er:

 

·    At indsamle, opbevare og formidle arkivalier, fotografier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykte materialer, genstande og andet af betydning for områdets historie.

·    At foretage interviews og anden dokumentation af områdets historie.

·    At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

·    At aktivere borgerne i lokalhistorisk arbejde samt skabe forståelse for den lokale histories betydning.

 

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 3 Enhver kan efter anmodning til bestyrelsen blive medlem af foreningen.

 

§ 4 Ethvert medlem betaler kontingent til foreningen, dog kan generalforsamlingen under særlige omstændigheder fritage et medlem for videre kontingentbetaling.

 

Kontingentets størrelse fastsættes normalt for ét år ad gangen af generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

Betales kontingentet ikke senest en måned efter opkrævningen er udsendt, kan vedkommende af bestyrelsen slettes som medlem.

 

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Medlemmer indkaldes skriftligt. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.                       Valg af dirigent.

2.                       Beretning om foreningens virksomhed.

3.                       Fremlæggelse af regnskab, samt forslag til kontingent.

4.                       Indkomne forslag fra medlemmerne.

5.                       Valg af bestyrelse.

6.                       Valg af 2 suppleanter.

7.                       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8.                       Eventuelt.

 

§ 6 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

 

§ 7 På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Alle spørgsmål, med undtagelse af ændringer i denne vedtægt og spørgsmål om foreningens opløsning, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

 

Ved generalforsamlingen føres protokol over alle forhandlinger.

Protokollen underskrives af dirigent og bestyrelse.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst

¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen skal senest 14 dage efter begæringens fremsættelse skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

I indkaldelsen skal angives dagsorden.

§ 9 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, idet der afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer hvert år.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Genvalg kan finde sted.

§ 10 Det af foreningen drevne arkiv er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

Arkivet deltager i lokale og landsdækkende fællesregistreringer.

§ 11 Til at varetage driften af arkiv og museum udpeger bestyrelsen en arkivar, som har ansvaret for driften, samlingernes tilstand og benyttelse.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for drift af arkiv og museum, som tager udgangspunkt i SLA’s standardinstruks samt SLA’s krav til arkivdrift.

Bestyrelsen har ansvaret for at samlingerne opbevares betryggende, er registreret, og at arbejdet foregår efter instruksen samt at SLA’s generelle minimumskrav overholdes.

§ 12 Ved indgåelse af retshandlinger forpligter forening sig ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Der føres en beslutningsprotokol ved bestyrelsesmøder.

§ 13 Foreningen hæfter kun med sin formue.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens midler indsættes på postgiro eller bankkonto, hvorover der kan disponeres af kasserer og formand i forening.

 

§ 14 Til at revidere regnskabet vælges på hver ordinær generalforsamling 2 revisorer og

1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 15 Foreningens vedtægter kan ændres ved en generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
§ 16 Foreningen kan opløses ved ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Ved opløsningen tilfalder foreningens samlinger Holbæk Kommune, der sammen med Holbæk Stadsarkiv (for arkivalierne) og Holbæk Museum (for genstandene) træffer afgørelse om samlingernes anbringelse.

 

Ved opløsning anvendes eventuel kapital til formål efter generalforsamlingens beslutning, dog inden for foreningens arbejdsområde, jf. § 1.

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2016

 

H. H. Kaarde

Dirigent

Inge Seiergaard

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Olsen

Bestyrelsesmedlem

Connie Kaarde

Bestyrelsesmedlem

Jens E. Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Jane Nielsen

Bestyrelsesmedlem

print