Den store brand i Østrup

Hele den vestlige ende af byen, 4 gårde og et hus i alt 18 bygninger blev lagt i aske i løbet af et par timer mandag eftermiddag den 5. maj 1913. Hele april måned havde været tørt og d. 30. april havde der været 30° varme. Tørken fortsatte ind i maj måned og på den skæbnesvanger dag var vinden i øst.

Det var et på samme Tid imponerende og trist Skue, der frembød sig for den, som i Gaar Eftermiddags ved 5 – 5½ tiden kom kørende ad Landevejen fra Uggerløse ind i Østrup, Landsbyen ved Landevejen omtrent midtvejs mellem Uggerløse og Ondløse: Hele den vestlige Ende af byen var et Flammehav, fire Gaarde og et Hus eller i alt 18 Bygninger stod i lys Lue, tætte Røgskyer og en Regn af Gnister hvirvledes Vest på af Østenstormen og umuliggjorde ethvert Forsøg på at bekæmpe det graadige Element, og fortvivlede Mennesker for forvirrede frem og tilbage eller stod hjælpeløs halvt  lammede og stirrede ind i Ildhavet, der skaanselsløst lagde Hus og Hjem øde.

Sådan stod der at læse i Holbæk Amts Dagblad d. 6. maj 1913.

Et flygtigt rids af brandstedet:

Branden opstod på Chr. Jensens gård, i dag Østrupvej 23 og nr. 1 på tegningen. Gården var en 4 længet gård alle bygninger med stråtag. De 3 længer bl.a stuehuset var bindingsværksbygninger ca. 50 år gamle men velholdte. Staldbygningen mod vest var grundmuret og næsten ny. Ilden brød ud ved 16.30 tiden i den østlige ende af stuehuset ved skorstenen fra køkkenet. Chr. Jensens hustru Maren havde været i gang med at stege sild til midaften, som der stod i avisen. Da flammerne slog ud fra taget, var der endnu fyr på i køkkenet.

I ubeskrivelig Hast fløj Ilden fra Længe til Længe og endnu før Kreaturerne var løst i Stalden, stod alle Gaardens Bygninger i lys Lue, mens lange Ildtunger slikkede henimod Taget på Nabogaarden.

Nabo gården mod vest, Chr. Meinertsens gård, Enghavegård, i dag Østrupvej 21 og nr. 2 på tegningen bestod af 4 længer, alle med stråtag. Den nordlige længe stuehuset og den østlige længe var bindværksbygninger men velholdte, de 2 andre længer grundmuret. Hos Chr. Meinertsen var man klar over, at gården var i stor fare, da man så at Chr. Jensens gård stod i lys lue. Man begyndte straks at løse kreaturerne i stalden, men nåede ikke alle før gårdens 4 længer stod i brand. Der indebrændte 2-3 køer, nogle svin og fjerkræ, samt alle de gamle og smukke ting som man i slægters led havde værnet om.

matr. 8a 001_rettet

Enghavegård før branden.

Ilden bredte sig videre med rivende Hast.

Næppe havde Ilden fat i Chr. Meinertsens Gaard, før den også fængede i Taget på Nabogaarden, Anders Larsen Gaard og Omtrent samtidig sprang Ilden over Landevejen og greb fat i Frederik Larsens gård, hvorfra den et Øjeblik efter forplantede sig til et lille hus, umiddelbart op ad Gaarden, tilhørende Frederik Larsen og beboet af dennes gamle forældre, Fhv. Gdr. Jens Larsen og hustru.

Anders Larsens gård, i dag Østrupvej 19 og nr. 4 på tegningen var også en firlænget gård. Stuehuset mod nord og den østlige længe var af noget ældre dato og begge bindingsværks- bygninger, mens de to andre længer var nyere og grundmuret. Alle længer var med stråtag.  På gården havde man ikke ment, at faren var så overhængende, som den viste sig at være. Familien og tjenestefolkene var derfor løbet hen til nabo for at hjælpe til, men så snart Chr. Meinertsen gård var omspændt at flammer, havde ilden også fat i Anders Larsens gård.

b2Østrupvej 23 efter branden.

Frederik Larsens gård, i dag Østrupvej 14  og nr. 5 på tegningen var også en firlænget gård som de 3 andre gårde, men betydeligt ældre. De 3 længer: den sydlige, vestlige og den østlige var fra begyndelsen af forrige århundrede. Den østlige var indtil få måneder før branden stuehus, men familien var flyttet ind det nyopførte stuehus nr. 7 på tegningen. Frederik Larsen havde opsagt brandforsikringen på de 3 gamle længer, da det var meningen at de skulle rives ned i løbet af sommeren. Den 4. og nordlige længe staldbygningen var derimod nyopført og grundmuret, men med stråtag. Så den led samme skæbne som de andre bygninger. Huset, der har nr. 6 på tegningen nedbrændte også,

Østrup_hist

Østrup 1894 (før branden)

Østrup_hist2
Østrup 1934 (efter branden)

der boede Frederk Larsens forældre. Hus nr. 7 på tegningen var Frederik Larsens nye stuehus som var opført året før. Huset var grundmuret og med hårdt tag. Huset lå midt i flammehavet og ildregnen- det modstod alle angreb end ikke en rude sprængte, kun lidt sod striber var at se hist og her.

b3

På brandstedet i aftes.

Kl. 7½ ankom Herredsfoged Helms til Østrup i Bil fra Holbæk sammen med Branddirektør Knop og nærværende Blads Repræsentant. Alt var da – hvilket ikke er til at undres over – i vild Forvirring på Brandstedet, der lå indhyllet i Røg og Em. Den ganske Bys Beboere var på Vejen og fra nær og fjern strømmede Folk til i Hundredtal til Fods, pr. Cykel og til Vogns.

Rækker af Bogre med Brandtønder holdt ved Gadekæret, der ligger omtrent ved Siden af Chr. Jensens Gaard, hist og her saas en Sprøjte i Virksomhed – i alt var der paa dette Tidspunkt 5 – 6 Sprøjter paa Brandstedet, deriblandt en højelegant fra Stenlille, der blot havde den Fejl, at den ikke kunde sprøjte. Men alle Vegne klagedes der over Mangel paa Vand.

Inde i Gaardene, hvor kun Grundmurene stod tilbage, idet Bindingsværksmurene var helt eller delvis væltede, gik Folk om og saa paa Ødelæggelsens Vederstykkelighed. De fleste Steder var det umuligt at komme til at gøre noget videre Arbejde.

Herresfogden forsøgte straks at faa Slukningsarbejdet sat i System. Det brændte endnu livligt i grunden i alle Gaardene, saaledes at der vilde være alvorlig Fare for, at Ilden skulde brede sig videre, hvis Stormen, der fremdeles var østlig, pludselig sprang om. Heldigvis holdt Vinden sig østlig Natten igennem.

 Det må have været et sørgeligt syn, at gå rundt på brandtomterne om aftenen d. 5. maj, på alle gårdene lå murbrokker og forkullede bjælkestumper spredt mellem resterne af maskiner, vogne og redskaber. Stanken fra de indebrændte dyr var ret så voldsomt, kun på Frederik Larsens gård nåede de at få alle dyr ud.

I Holbæk Amts Dagblad blev skaden løseligt opgjort til ca. 100.000,- kr. for alle 4 ejendomme. Chr. Jensen og Chr. Meinertsens ejendomme var forsikret i Østifternes Brandforsikring og Frederik Larsen og Anders Larsen ejendomme var forsikret i Landbygningernes Alm. Brandforsikring.