Holløse

Baunehøjgård (tidligere kaldet Holløselund) brændte i 1864. Ved genopførelsen blev den bygget af mursten fra Løvenborg, som selv havde teglværk. Gården var fæstegård under Løvenborg, og egentlig skulle Løvenborg stå for genopførelsen, men fæster Christian Pedersen (senere tog slægtsnavnet Davidsen) stod selv for det mod at få murstenene. Stuehuset er karakteristisk for de første grundmurede. Det var nu mere almindeligt at fritlægge stuehuset og tilstræbe symmetri. På tidspunktet for fotograferingen, som er sket 1910 eller kort derefter, var der to bindingsværkslænger med stråtag, hvor vi kun ser den ene. Gårdspladsen markeret med stakit.

Med hesten ses Laurits Hansen, som havde overtaget gården i 1904. Den bestod da af 56 tdr. land, og besætningen var 17 køer, 5 stykker ungkvæg, 1 tyr af Rød dansk Malke race samt 5 heste. Hvor mange svin vides ikke, men der blev årligt solgt 100 stk.

Gården så ligesådan ud både i bygninger og tilliggende i Jens Jensen tid. Han overtog den i 1917, og omkring 1950 så besætningen således ud: 36 kreaturer af Rød dansk Malkerace, 7 heste og 100 svin. Der var installeret vandværk og malkemaskine. Selv om besætningen nærmest var blevet fordoblet, kunne det ikke ses på bygningerne.